pl gb

Wytyczne dla autorów

Tytuł zawodowy i stopień naukowy Imiona NAZWISKO (TNR 12)
Afiliacja autora (Uczelnia, Wydział, Katedra) (w wersji polskiej i angielskiej) (TNR 11,5)

TYTUŁ ARTYKUŁU (TNR 14)

Streszczenie (TNR 11,5) do 1200 znaków ze spacjami

Wstęp i cele: Krótki wstęp i cele (TNR 11,5)
Materiał i metody: Materiał badawczy i stosowane metody (TNR 11,5)
Wyniki: Wyniki i dyskusja (TNR 11,5)
Wniosek: Zasadnicze wnioski (TNR 11,5)
Słowa kluczowe: Kilka słów kluczowych (TNR 11,5)
(Otrzymano: dd.mm.rok; Zrecenzowano: dd.mm.rok; Zaakceptowano: dd.mm.rok) (TNR 10)

1. Wstęp i cele (TNR 12)

Praca powinna być napisana w edytorze MS-Word. W pracy przyjmuje się ustawienia strony: margines górny, dolny, lewy i prawy 2,5 cm, orientacja pionowa, rozmiar papieru A4, nagłówek 1,5 cm, stopka 1,5cm, tabulator 0,5 cm. Całość pracy powinna zawierać parzystą liczbę stron, jednak nie więcej iż 10 (w wyjątkowych przypadkach może być większa liczba stron, ale po uzgodnieniu z Redakcją).

2. Treść punktu (TNR 12)

Rysunki w formacie JPG, BMP lub wstawione z programów numerycznych powinny być dobrej jakości. Napisy na rysunkach dopasowane do wielkości czcionki artykułu. Podpisy pod rysunkami (Rys. 1.) wycentrowane (TNR 11). Poniżej podane źródło (TNR 10). Podpisy przed tabelami (Tab. 1.) do lewego marginesu (TNR 11). Poniżej podane źródło (TNR 10).

Praca napisana w języku polskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim. Streszczenia i tytuły prac oraz afiliacje autorów podane w języku polskim i angielskim (lub niemieckim, rosyjskim) (TNR 12). Na pierwszej stronie powinny znajdować się tylko oba streszczenia.

Podziękowania autorom lub instytucjom przed literaturą (TNR 11).

3. Wyniki i dyskusja (TNR 12)

Omówienie głównych rezultatów pracy wynikających z przedstawionych rozważań, rysunków i tabel. Przy wzorach podana numeracja z prawej strony. Wzory pisane w edytorze równań (MS-Word). Wielkość wzoru dopasowana do wielkości czcionki pracy.

4. Wniosek / Wnioski (TNR 12)

Zasadnicze wnioski końcowe pracy. Krótki wstęp, cele, materiał i metody, rezultaty i wnioski powinny się zaleźć na pierwszej stronie w streszczeniach (np. polskim i angielskim). Literatura w porządku alfabetycznym. W tekście odwołania do wszystkich punktów literatury.

Literatura (w porządku alfabetycznym) (TNR 11,5)

[1] Nazwisko X.X.: Tytuł artykułu, Czasopismo, Wydawca, Miasto rok, Nr 0, s. 00.
[2] Nazwisko X.X., Nazwisko X.X.: Tytuł artykułu, Czasopismo, Wydawca, Miasto rok, Nr 0, Zeszyt 0, s. 00-00.
[3] Nazwisko X.X.: Tytuł książki, Wydawca, Miasto rok, Tom 0, s. 00-00.
[4] Nazwisko X.X.: Tytuł artykułu, [w:] Nazwisko X.X.: Tytuł książki, Wydawca, Miasto rok, Nr 0, Zeszyt 0, s. 00.
[5] http://www. …STUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl