pl gb

Wstęp

Bieżąca edycja tomu siódmego zawiera cztery rozdziały. W tomie siódmym zawarte są artykuły z różnych zakresów nauk informatycznych i mediów, podstawowych i technicznych, medycznych i biotechnicznych oraz humanistycznych i społecznych.

Rozdział 1 dotyczy nauk informatycznych i mediów. Rozdział zawiera: Rozwiązywanie analityczno-numeryczne liniowych niejednorodnych równań żniczkowych pierwszego i drugiego rzędu o stałych współczynnikach przy użyciu metody wariacji stałej i zastosowaniem programu Mathematica. Analityczno-numeryczne rozwiązywanie trójkątów prostokątnych gdzie dane są kąt i wysokość, dwusieczna lub środkowa trójkąta. Zastosowanie sieci konwolucyjnej głębokiego uczenia w detekcji pojazdów. Ekonometryczną analizę średnich cen metra kwadratowego nieruchomości gruntowej w Polsce w latach 2006-2016.

Rozdział 2 dotyczy transportu i logistyki oraz nauk podstawowych i technicznych. W dziale tym opisano: Zagadnienia logistyki zwrotnej w stacjach demontażu pojazdów. Związek rekurencyjny, zależność żniczkową i równania różniczkowe dla wielomianów Laguerre’a. Równanie różniczkowe w opisie stanu nieustalonego w obwodach RLC przy wymuszeniu napięciem stałym - z zastosowaniem programu Mathematica. Pola pracy przemian izentropowych i adiabatycznych na wykresie Belpaire’a. Znaczenie liczb podobieństwa w badaniach modelowych procesów termodynamicznych silników cieplnych. Uogólnienie transformacji Galileusza. Fale grawitacyjne w grawitacji Newtona oraz propozycja testu laserowego interfe- rometru fali grawitacyjnej (LIGO).

Rozdział 3 dotyczy nauk medycznych i biotechnicznych. Rozdział zawiera: Analizę wybranych parametrów chropowatości opisujących stopień zużycia powierzchni głów endoprotez Wellera. Symulację analityczno-numeryczną szybkości filtracji kłębuszkowej - z zastosowaniem programu Mathematica. Penetrację jonów srebra do ludzkich czaszek pochodzących z okresu II Wojny Światowej. Różnice genetyczne i psychologiczne w percepcji bólu u zawodników sportów walki. Wpływ psylocyny i fenyloetyloaminy (naturalnych halucynogenów zawartych w łysiczce lancetowatej) na metabolizm energetyczny mięśnia sercowego szczura w warunkach doświadczalnych.

Rozdział 4 dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. W rozdziale tym opisano: Leksykę pochodzenia mitologicznego w języku niemieckim i polskim - Przedstawienie projektu badawczego. Fotografię krajobrazu w dydaktyce na przykładzie Wolińskiego Parku Narodowego - Część 1: Drzewostan. Analizę historyczno-porównawczą języka matematyki w zakresie trygonometrii na podstawie podręcznika Stanisława Przystańskiego „Trygonometrya prostokreślna” z 1859 roku.

dr A.A. Czajkowski
dr G.P. Skorny STUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl