pl gb

Wstęp

Bieżąca edycja tomu szóstego zawiera cztery rozdziały. W tomie szóstym zawarte są arty- kuły z różnych zakresów nauk informatycznych, ścisłych i technicznych, medycznych i biotechnicznych oraz humanistycznych i społecznych.

Rozdział 1 dotyczy nauk informatycznych i mediów. Przedstawiono tu: cyfrową fotografię artystyczną w dydaktyce, wspomaganie procesów podejmowania decyzji przy zastosowaniu narzędziowego systemu ekspertowego „Clips”, multimedia jako zjawisko w podstawowych technologiach, problemy trasowania rysunku odręcznego - czyli zamiany bitmapy w grafikę wektorową w programie Corel Draw®, wizualizację trójwymiarową w archeologii z użyciem Blender Game Engine na przykładzie stanowiska Komarowa.

Rozdział 2 dotyczy nauk podstawowych i technicznych. W dziale nauk podstawowych opisano zastosowanie wielomianów Hermite’a do rozwijania funkcji w szeregi według tych wielomianów oraz przemiany gazów doskonałych i półdoskonałych. W dziale nauk technicznych przedstawiono symulację analityczno-numeryczną przesączania wody gruntowej przez fundament budynku w aspekcie teorii perkolacji oraz zależność ładowania się świecy zapło- nowej od prędkości obrotowej.

Rozdział 3 dotyczy nauk medycznych i biotechnicznych. W zakresie nauk medycznych opisano ból jako działanie niepożądane i dolegliwości bólowe w trakcie farmakoterapii wybranymi grupami leków, leczenie złamań szyjki kości udowej, zespół przewlekłego zmęcze- nia u chorych z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, analizę czynników ryzyka zachorowania na raka piersi u kobiet po mastektomii (badania wstępne), zmiany morfologiczne w mięśniu sercowym i naczyniach wieńcowych zaobserwowane po stosowaniu Psylocyny w warun- kach eksperymentalnych. W zakresie nauk biotechnicznych przedstawiono bezprzewodowe urządzenie do analizy stanu zdrowia oraz system diagnostyki aktywności ruchowej z zastosowaniem systemu Android.

Rozdział 4 dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. W zakresie nauk humanistycznych pokazano model instrumentów zarządzania jakością w procesach produkcyjnych, proin- nowacyjny model zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, użycie strony biernej w angielskich i polskich artykułach medycznych. W dziedzinie nauk społecznych przedstawiono nowatorską metodę prowadzenia szkoleń w organizacji oraz zastosowanie niskobudżetowych bezzałogowych platform w analizach przestrzennych i w cyfrowej archiwizacji zabytków.

dr A.A. Czajkowski
dr G.P. Skorny STUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl