pl gb

Wstęp

Bieżąca edycja tomu czwartego zawiera cztery rozdziały. W tomie czwartym zawarte są artykuły z różnych zakresów nauk jak informatycznych, ścisłych i technicznych, medycznych i biotechnicznych oraz humanistycznych i społecznych.

Rozdział 1 dotyczy nauk informatycznych i mediów. Przedstawiono tu metody pozyski- wania danych pierwotnych przy użyciu komputerowych systemów tomograficznych, mode- lowanie parametrów pracy belki wspornikowej obciążonej równomiernie siłą ciąą na całej długości z interpretacją w programie Mathematica, wykorzystanie sieci neuronowej Kohonena do wizualizacji danych MPG, prezentację multimedialną w dydaktyce, a także zastosowanie systemów GIS we wspomaganiu procesów planowania i zarządzania.

Rozdział 2 dotyczy nauk podstawowych i technicznych. W dziale nauk podstawowych opisano związek rekurencyjny oraz zależności i równania różniczkowe dla wielomianów Hermite’a, a także właściwości gazów doskonałych i półdoskonałych. W dziale nauk technicznych przedstawiono proces rekonstrukcji obrazów tomograficznych, wpływ dodatku materiału nieprzetworzalnego na wytrzymałość na rozciąganie folii LDPE oraz pneumokulowanie jako metodę umacniania zakładkowych połączeń klejowych oraz charakterystykę składu mieszaniny nanorurek węglowych na podstawie spektroskopii absorpcyjnej UV-VIS-NIR, spektroskopii ramanowskiej, analizy termo grawimetrycznej i mikroskopii elektronowej.

Rozdział 3 dotyczy nauk medycznych i biotechnicznych. W zakresie nauk medycznych opisano zastosowanie pulsoksymetrii w neonatologii, analizę parametrów fali tętna dla noworodka podczas bradykardii (przypadek kazuistyczny), korzyści i niebezpieczeństwa leczniczego stosowania kannabinoidów oraz choroby rzadkie wśród tematów Europejskich Kongresów Radiologii w 2003 i 2013 roku. W zakresie nauk biotechnicznych przedstawiono skafoldy w inżynierii łąkotki stawu kolanowego oraz system wspomagający funkcjonowanie osób star- czych i niepełnosprawnych.

Rozdział 4 dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. W zakresie nauk humanistycz- nych pokazano instrumentalne cechy osobowościowe i ich wpływ na bezpieczne zachowania pracowników, a także edukację dorosłych jako siły twórczej kultury bezpieczeństwa pracy. W dziedzinie nauk społecznych przedstawiono systemy certyfikacji łańcuchów dostaw w aspekcie regulacji prawnych i standardów ekologicznych, rynek szkoleń HP (szara rzeczywistość), kształtowanie kultury bezpieczeństwa jako wyraz poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie innych, cele organizacji w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez szkolenia, spiralę Archimedesa i jej interpretację przyrodniczą ilustrującą budowę pajęczyn, i ponadto interpretację liczb Fibonacciego w botanice w przekrojach i ulistnieniu wybranych warzyw. 

dr n. tech. A.A. Czajkowski



STUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl