pl gb

Wstęp

Bieżąca edycja tomu drugiego zawiera cztery rozdziały. Zawarte są w nim artykuły z różnych zakresów nauk tak ścisłych, technicznych jak i humanistycznych.

Rozdział 1 dotyczy nauk informatycznych i mediów. Przedstawiono tu tematykę rozwiązywania trójkątów prostokątnych przy użyciu programów MS-Excel, MathCAD i Mathematica; harmonogramowanie projektów z zastosowaniem programu MS-Project; znaczenie fotografii cyfrowej w poznawaniu rzeczywistości oraz projekt usprawniania monitoringu wód w obszarze ujścia Odry i Zalewu Szczecińskiego.

Rozdział 2 dotyczy nauk podstawowych i technicznych. W dziedzinie nauk podstawowych pokazano związek rekurencyjny oraz zależności i równanie różniczkowe dla wielomianów Legendre’a, modelowanie przestrzennego zadania brzegowego dla wstępnie napiętej cylindrycznej stempli i warstwy leżącej bez tarcia na sztywnej podstawie. W zakresie nauk technicznych omówiono zastosowanie metody Proto-Typing w procesie kształtowania skomplikowanych struktur kostnych, model analityczno-numeryczny parametrów pracy korbowodu i mechanizmu przegubowego, analizę prądów perkolacji wybranych sieci elektrycznych z losowym niszczeniem struktury wiązań, badanie drgań sprzętu do obsługi otworów zatrzymujących olej na początku rozgałęzień oraz możliwości łączenia zdefektowanych drutów z pamięcią kształtu.

Rozdział 3 dotyczy nauk medycznych i biotechnicznych. W zakresie nauk medycznych opisano mikrokrążenie, tętno i falę tętna, zespół metaboliczny oraz ocenę przepływu krwi w tętnicy przedniej mózgowia anteriar cerebral artery w zależności od wieku ciążowego i urodzeniowej masy ciała noworodka. Z zakresu nauk biotechnicznych przedstawiono rekonstrukcję geometrii żuchwy i korony zęba przy użyciu optycznych systemów pomiarowych, innowacyjny mechatroniczny system w leczeniu nierówności kończyn u dzieci metodą Ilizarowa oraz ortezę wspomaganą mechatronicznie dla pacjentów z trwałym wiotkim porażeniem kończyn oraz wpływ charakteru warstwy wierzchniej tytanowego implantu protetycznego na adhezję flory bakteryjnej. Ponadto przedstawiono historię endoprotez stawu biodrowego do roku 1962 oraz oddziaływanie rytmów biologicznych na sprawność psychofizyczną.

Rozdział 4 dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. W zakresie nauk humanistycznych pokazano problem opieki nad chorymi na choroby rzadkie w Danii w pierwszej połowie lat dwudziestych XX wieku. W dziedzinie nauk społecznych przedstawiono jakość świadczenia usługi pocztowej, bezpieczeństwo pracy młodych pracowników, zawodność czynnika ludzkiego w zakresie bezpieczeństwa pracy.

dr n. tech. A.A. CzajkowskiSTUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl