pl gb

Wstęp

Bieżąca edycja tomu pierwszego zawiera cztery rozdziały. Zawarte są w nich artykuły z różnych zakresów nauk tak ścisłych jak i humanistycznych.

Rozdział 1 dotyczy nauk informatycznych i mediów. Przedstawiono tu tematykę odnoszącą się do analityczno-numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych niezupełnych z interpretacją w programie Mathematica, problemu konwersji w języku  C++ między systemami dziesiątkowym i binarnym, a także zasygnalizowano problem oddziaływania mediów na zachowanie się nieletnich.

Rozdział 2 dotyczy nauk podstawowych i technicznych. W dziedzinie nauk technicznych obszernie omówiono oszacowanie równań podstawowych w modelu matematycznym opisującym przepływ cieczy w przyrządach rotacyjnych. Przedstawiono problem wyznaczania mocy w modelu dwuwymiarowej perkolacji na sześciokątnej sieci elektrycznej, a w dziedzinie tribologii - wpływ powierzchniowych warstw stali na odporność na zużycie ścierne. Ponadto omówiono zagadnienie kształtowania sensoryczno-motorycznych schematów działania technicznego. W dziedzinie nauk podstawowych pokazano zastosowanie indukcji matematycznej w dowodzeniu twierdzeń o podzielności liczb naturalnych. 

Rozdział 3 dotyczy nauk medycznych i biotechnicznych. Z zakresu nauk medycznych w tym z neonatologii opisano zagadnienie roli wskaźnika antropometrycznego szacującego wielkość mózgowia w ocenie rozwoju somatycznego noworodka. Omówiono wnioskowanie o wpływie czynników klimatycznych na kształtowanie się wybranych parametrów antropometrycznych noworodka w aspekcie zmienności sezonowej. Ponadto przedstawiono algorytm w programie Mathematica do wyznaczania parametrów krzywej pulsoksymetrii u noworodków. Z problematyki nauk biotechnicznych zaprezentowano problem wspomagania zabiegu kapoplastyki biodra z wykorzystaniem metody elementów skończonych oraz w innej pracy - cyfrowej rekonstrukcji złamania obszaru modelu żuchwy. 

Rozdział 4 dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. W dziedzinie językoznawstwa omówiono wybrane zagadnienia z nauk kognitywnych i lingwistyki kognitywnej, w tym zmianę paradygmatów, perspektywy i granic na przykładzie frazeologii i idiomatyki. W zakresie dydaktyki języków obcych przedstawiono interesujący materiał w sprawie oceny materiałów glottodydaktycznych do nauki języka niemieckiego jako obcego. Ponadto w zakresie nauk metodycznych opisano problem pobudzania aktywności twórczej uczniów szkoły podstawowej poprzez multimedia. W zakresie nauk ekonomicznych pokazano zagadnienie rozwoju doradztwa rolniczego w Republice Federalnej Niemiec w aspekcie jakości. I wreszcie z zakresu historii nauk opisano pokrótce formy aktywności dydaktycznej Rudolfa Virchowa w zakresie medycyny.

dr n. tech. A.A. CzajkowskiSTUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl