pl gb

Przedmowa

W obecnych czasach coraz większe znaczenie ma problematyka zastosowań metod analitycznych, numerycznych, informatycznych oraz symulacji komputerowych w naukach technicznych, medycznych, przyrodniczych i pokrewnych do procesu modelowania różnych problemów badawczych.

Wychodząc naprzeciw obecnym trendom naukowo-badawczym w różnych dyscyplinach w roku 2013 zostało zapoczątkowane nowe czasopismo pod nazwą „Problemy Nauk Stosowanych”. Jego patronem i wydawcą jest Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Szczecinie (Polska). Skład Międzynarodowej Rady Naukowejoraz Międzynarodowej Rady Recenzentów tworzą Profesorowie zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Są tu realizowane artykuły naukowe i popularno-naukowe z zakresu takich dyscyplin jak nauki informatyczne i media, nauki podstawowe i techniczne, nauki medyczne i biotechniczne oraz nauki humanistyczne i społeczne. W roku 2013 ukazał się tom pierwszy z 19 artykułami, w roku 2014 tom drugi z 25 artykułami, w roku 2015 tom trzeci z 23 artykułami, a w roku 2016 tom czwarty z 26 artykułami. Obecnie publikowany jest tom piąty czasopisma „Problemy Nauk Stosowanych” zwierający 27 artykułów 50 autorów. Do tej pory opublikowano łącznie 120 artykułów 111 autorów.

Czasopismo to może służyć jako pomoc naukowa oraz naukowo-dydaktyczna nauczycielom akademickim, laborantom, technikom i studentom uniwersytetów, uniwersytetów technicznych, technologicznych i medycznych, wyższych szkół inżynierskich, a także przedstawicielom firm o różnych profilach integrujących naukę ze sferą biznesu.

Więcej dodatkowych informacji o tej serii wydawniczej można znaleźć na stronie internetowej http://www.pns.edu.pl. Przesłanie artykułu do redakcji jest równoznaczne ze zgodą autorów na publikację i jego umieszczenie na stronie internetowej pisma. Ponadto odpowiedzialność merytoryczną za treść artykułów ponoszą wyłącznie autorzy prac.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 roku podaje, iż „Problemy Nauk Stosowanych” znajdują się na liście B pod pozycją 1346 i otrzymują 4 punkty przyznawane za publikację umieszczoną w tym czasopiśmie. Skrót dla czasopisma w wersji polskiej to Probl Nauk Stosow lub w wersji angielskiej Probl Appl Sci.

Redakcja dziękuje Recenzentom za recenzje prac i Autorom za propozycje artykułów do kolejnych tomów tego czasopisma. Komitet Redakcyjny składa również podziękowania J.M. Rektorowi oraz władzom Rektorskim Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej w Szczecinie za przychylność i wsparcie finansowe przy realizacji druku kolejnych tomów tego czasopisma.

Członkowie Komitetu Redakcyjnego, Międzynarodowej Rady Naukowej i Międzynarodowej Rady Recenzentów mają nadzieję, że kolejny tom piąty czasopisma „Problemy Nauk Stosowanych” będzie stanowić interesującą lekturę i źródło ciekawych inspiracji twórczych dla szerokiego grona zarówno autorów jak i czytelników, a nadsyłane prace przyczynią się do dalszego rozwoju tego wydawnictwa. STUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl