pl gb

Przedmowa

W obecnych czasach coraz większe znaczenie ma problematyka zastosowań metod analitycznych, numerycznych, informatycznych oraz symulacji komputerowych w naukach technicznych, medycznych, przyrodniczych i pokrewnych do procesu modelowania różnych problemów badawczych.

Wychodząc naprzeciw obecnym trendom naukowo-badawczym oraz symulacyjno-numerycznym w różnych naukach stosowanych w roku 2013 zostało założone nowe czasopismo pod nazwą „Problemy Nauk Stosowanych”. 

Patronem i wydawcą „Problemów Nauk stosowanych” jest Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie (Polska). Skład Międzynarodowej Rady Naukowej i Międzynarodowej Rady Recenzentów nowego czasopisma tworzy kilkunastu profesorów tak z Polski jak i z zagranicy.

W czasopiśmie „Problemy NaukStosowanych” są realizowane artykuły naukowe i popularno-naukowe z zakresu takich dyscyplin jak nauki informatyczne i media, nauki podstawowe i techniczne, nauki medyczne i biotechniczne oraz nauki humanistyczne i społeczne. 

Czasopismo to może służyć jako pomoc naukowa oraz naukowo-dydaktyczna nauczycielom akademickim, laborantom, technikom i studentom uniwersytetów, uniwersytetów technicznych, technologicznych i medycznych, wyższych szkół inżynierskich, a także przedstawicielom firm o różnych profilach integrujących naukę ze sferą biznesu. 

Członkowie Komitetu Redakcyjnego, Międzynarodowej Rady Naukowej i Międzynarodowej Rady Recenzentów mają nadzieję, że czasopismo „Problemy Nauk Stosowanych” będzie stanowić interesującą i cenną lekturę oraz źródło ciekawych inspiracji twórczych dla szerokiego grona zarówno autorów jak i czytelników, a nadsyłane prace przyczynią się do dalszego jegorozwoju.  

Komitet Redakcyjny składa podziękowania J.M. Rektorowi oraz władzom Rektorskim Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie za przychylność i wsparcie finansowe dotyczące edycji kolejnych tomów tego czasopisma.

Artykuły należy nadsyłać na adres czajko2@o2.pl lub andrzej.czajkowski@wste.szczecin.pl.

Pełne informacje o czasopiśmie, a także streszczenia i artykuły można znaleźć na stronie internetowej http://www.pns.edu.pl. 

Czasopismo to znajduje się w polskiej bazie cytowań POL-index na stronie internetowej https://pbn.nauka.gov.pl.STUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl