pl gb

Przedmowa

W obecnych czasach coraz większe znaczenie ma problematyka zastosowań metod analitycznych, numerycznych, informatycznych oraz symulacji komputerowych w naukach technicznych, medycznych, przyrodniczych i pokrewnych do procesu modelowania różnych problemów badawczych.

Wychodząc naprzeciw obecnym trendom naukowo-badawczym w różnych dyscyplinach w roku 2013 zostało zapoczątkowane nowe czasopismo pod nazwą „Problemy Nauk Stosowanych”. Jego patronem i wydawcą jest Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie (Polska). Skład Międzynarodowej Rady Naukowej oraz Międzynarodowej Rady Recenzentów tworzą Profesorowie zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Są tu realizowane artykuły naukowe i popularno-naukowe z zakresu takich dyscyplin jak nauki informatyczne i media, nauki podstawowe i techniczne, nauki medyczne i biotechniczne oraz nauki humanistyczne i społeczne.

Czasopismo to może służyć jako pomoc naukowa oraz naukowo-dydaktyczna nauczycielom akademickim, laborantom, technikom i studentom uniwersytetów, uniwersytetów technicznych, technologicznych i medycznych, wyższych szkół inżynierskich, a także przedstawicielom firm o różnych profilach integrujących naukę ze sferą biznesu.

Więcej dodatkowych informacji o tej serii wydawniczej można znaleźć na stronie internetowej http://www.pns.edu.pl. Przesłanie artykułu do redakcji jest równoznaczne ze zgodą autorów na publikację i jego umieszczenie na stronie internetowej pisma. Ponadto odpowiedzialność merytoryczną za treść artykułów ponoszą wyłącznie autorzy prac.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 roku podaje, iż „Problemy Nauk Stosowanych” znajdują się na liście B i otrzymują 4 punkty przyznawane za publikację umieszczoną w tym czasopiśmie. Skrót dla czasopisma w wersji polskiej to Probl Nauk Stosow lub w wersji angielskiej Probl Appl Sci.

„Problemy Nauk Stosowanych” są indeksowane w następujących bazach danych:

1) Polska Bibliografia Naukowa
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/48134

2) ICI Journals Master List (Index Copernicus)
https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=20327

3) BazTech
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fb0abf51-06ab-4a2f-8396-d55d81b8872b?q=eadb1857-1f07-4309-bd8e-f33747e4647f$16&qt=IN_PAGE

4) CEON Biblioteka Nauki
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-fb0abf51-06ab-4a2f-8396-d55d81b8872b

5) INFONA – Portal Komunikacji Naukowej
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-fb0abf51-06ab-4a2f-8396-d55d81b8872b/tab/summary?&locale=pl

6) POL-index
https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-a3a44910-9a87-44c9-9110-b3670f80afcd

Informacje o czasopiśmie „Problemy Nauk Stosowanych”:

1) PCserarch
http://punktacjaczasopism.pl/det.php?limit0=16300&idr=25288&fraza=&issn=&grupa=0&przedzial=0&punktacja_od=0&punktacja_do=0&lista=5&idx=d9825845c06f24b9bc1753569ae47416436ead3f0d86af24fbb72aa963d12cd83ca90f49d5b745f66da0ecf6c024d8b9

2) Katalogi Bublioteki Narodowej
http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb2978081__SProblemy%20Nauk%20Stosowanych__Orightresult__U__X8;jsessionid=7D7EB2338325A70D94409279CB5036C1?lang=pol&suite=cobalt

3) ARIANTA
http://www.arianta.pl/

Redakcja dziękuje Recenzentom za recenzje prac i Autorom za propozycje artykułów do kolejnych tomów tego czasopisma. Komitet Redakcyjny składa również podziękowania J.M. Rektorowi oraz władzom Rektorskim Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej w Szczecinie za przychylność i wsparcie finansowe przy realizacji druku kolejnych tomów tego czasopisma.

Członkowie Komitetu Redakcyjnego, Międzynarodowej Rady Naukowej i Międzynarodowej Rady Recenzentów mają nadzieję, że czasopismo „Problemy Nauk Stosowanych” będzie stanowić interesującą lekturę i źródło ciekawych inspiracji twórczych dla szerokiego grona zarówno autorów jak i czytelników, a nadsyłane prace przyczynią się do dalszego rozwoju tego wydawnictwa. STUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl